מצטייני נשיא ודיקן

מצטייני נשיא ודיקן

דיקן לימודי ההסמכה בטכניון יקבע ויפרסם, לקראת טקס מצטייני הנשיא המתקיים בכל סמסטר, ספים מספריים להצטיינות נשיא והצטיינות דיקן בכל ערוץ לימודים. הספים יקבעו על סמך הישגים בסמסטר שחלף כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד – כ 3% מצטייני נשיא ועד כ-15% מצטייני דיקן (כולל מצטייני נשיא).  ממוצע הציונים לא יפחת מ-91 (מצטייני נשיא) ו-84 (מצטייני דיקן) בנוסף לצבירה של לפחות 18 נקודות לימוד בקורסים בסמסטר הרלוונטי לזכייה.

מצטייני תואר: את טבלאות הממוצעים לקבלת הצטיינות בתואר הראשון ניתן לראות ברשימות ערוצי ההצטיינות באתר לימודי הסמכה.