מצב אקדמי לא תקין

מצב אקדמי לא תקין

סטודנט ייחשב לסטודנט במצב אקדמי לא תקין במידה ומתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים (מידע מתוך תקנון בית הספר ללימודי הסמכה):

  • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוני התואר הוא פחות מ- 65.
  • שיעור ההצלחה בקורסים הוא פחות מ- 66%.
  • סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין לא עמד בתוכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הבא ע"י היועץ האקדמי.
  • הסטודנט לא השלים את בחינת הסיווג בפיסיקה במועד הנדרש.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
  • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התוכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.

סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן לפגישה עם מרכז לימודי ההסמכה בפקולטה. היועץ  ימליץ בפני דיקן לימודי הסמכה על התנאים להמשך לימודיו של הסטודנט (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד או לשנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים. בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו, ותהיה התחשבות בחוות הדעת של יועץ מהיחידה לקידום והכוונת הסטודנט. היחידה האקדמית תיידע את הסטודנט בהמלצתה, שתובא להחלטת דיקן לימודי הסמכה. על היחידה לקבוע מי היועץ ולעדכן את הסטודנט. סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שלימודיו הופסקו יוכל להגיש בקשה לשוב בתום שנתיים מיום הפסקת לימודיו.