מלגות והוראה

מלגות והוראה

 • ככלל, הפקולטה מציעה מלגות קיום ופרסים למשתלמים  בהתאם להישגיהם האקדמיים. המלגות נועדו לאפשר הקדשת זמן למחקר והן ניתנות במנות חודשיות. למקבלי מלגה בת 4-5 מנות מוענק פטור משכר לימוד.  מוצעות גם משרות הוראה/בדיקת תרגילים.
 • המלגות  מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.
 • מידע נוסף בנושא מלגות ניתן למצוא בנוהל הענקת המלגה.
 • מלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות לבעלי הכנסה.
 • סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה אינם זכאים למלגות אלא אם דמי האבטלה שלהם הם בגין משרה חלקית, בה הם הועסקו במקביל לקבלת מלגה חלקית. במקרה כזה, ניתן לקבל דמי אבטלה ולהמשיך לקבל מלגות בהיקף החלקי שאושר בתקופת ההעסקה.
 • משתלמים (כולל מלגאים) נדרשים להירשם ולשלם את דמי הביטוח הלאומי  וביטוח הבריאות הממלכתי בעצמם, ישירות מול הביטוח הלאומי.
 • הענקת המלגה כפופה לחתימה על הסכם קבלת מלגה. בהסכם מפורטים התנאים המלאים לקבלת המלגה.
 • יודגש כי הענקת המלגה שתוענק, ככל שתוענק, נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר ויצירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר עד לתום תקופת המלגה.
 • לאחר אישור מלגה בפעם הראשונה (במדור מלגות בביה"ס לתארים מתקדמים) יישלח אל המלגאי מכתב "מידע חיוני לצורך תכנון מהלך הלימודים והמחקר" ובו יפורטו "אבני דרך" ופרטים נוספים הקשורים למהלך לימודיו של המלגאי כולל תאריך הגשת חיבור הגמר לביה"ס לתארים מתקדמים. תאריך זה יופיע ב"גיליון הציונים" האישי של המלגאי ובכל מכתב אישור מלגה שיופק במהלך לימודיו.
 • המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות. סטודנט יכול לקבל 1-6 מנות מלגה בחודש מסוים. שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט.
 • תשלום המלגה החודשית הוא בתחילת החודש העוקב לחודש המלגה שאושרה. לדוגמא, המלגה של חודש אוקטובר משולמת ב-1 בנובמבר.
 • עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה, מחויבים בשכר לימוד בהתאם לנהלים.
 • בנתיב "ללא תזה" לא מוענקות מלגות (פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד).

 

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אפריל 2021

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אפריל 2021
סוג התואר והשלב המחקרי שווי מנת מלגה בש"ח
מגיסטר לפני נושא מחקר 941
מגיסטר אחרי נושא מחקר 1,007
דוקטור לפני בחינת מועמדות 1,199
דוקטור אחרי בחינת מועמדות 1,302

* סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת

 

מלגת שכר לימוד למלגאים

למקבלי המלגה מוענקת מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד).
* שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה

מלגת שכר לימוד למלגאים
מספר מנות המלגה שווי מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד)
1 מנת מלגה 25%
2 מנות מלגה 50%
3 מנות מלגה 75%
4 מנות מלגה ומעלה 100%

** פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה

אישורים למקבלי מלגה

 • בכל מקרה בו תאושר הענקת מלגה ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם אושרה הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד.
 • עבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק תלוש מלגה. ניתן לצפות בתלוש המלגה במערכת "חילן נט".
 • מלגאים חדשים יקבלו את הסיסמא למערכת "חילן נט" בדוא"ל מיד לאחר תשלום המלגה הראשון.
 • מלגאים וותיקים אשר נתקלים בקשיים בכניסה למערכת "חילן נט" מתבקשים לפנות בדוא"ל לאגף חשבות.
למידע נוסף בנושאי מלגות
 • הפקולטה מעודדת את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון ובדיקת תרגילים.  בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה. כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים כמפורט בסעיף שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה ובעת הצורך להוסיף טופס בקשה לעבודה חריגה (Word)..
 • מידע  בנוגע לשכר הוראה מופיע כאן.
 • למידע נוסף בנושאי הוראה, ניתן לפנות למרכזת ההוראה של הפקולטה למתמטיקה: mathedu@technion.ac.il, יעל שטרן.
למידע נוסף בנושאי הוראה