היעדרות מלגאים מהטכניון

היעדרות מלגאים מהטכניון

 • משתלם המקבל מלגה במשך כל חודשי שנת הלימודים האקדמית (אוקטובר – ספטמבר) זכאי להיעדר מהטכניון לתקופה של עד חודש אחד בשנה (ללא זכות צבירה), כאשר שבועיים מתוך חודש זה, לכל היותר, יילקחו במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.
 • לתשומת לבכם: היעדרות מלגאים אינה זהה ל"חופשה אקדמית". חופשה אקדמית היא לתקופה של סמסטר מלא. לפרטים בנושא זה, אנא קראו את המופיע בקישור על "חופשת לימודים".
 • כל היעדרות של מלגאים מהטכניון, לצרכי מחקר/היעדרות פרטית, בארץ/בחו"ל, מחייבת קבלת אישור מראש מהגורמים הבאים:
  1. מנחה
  2. מרכז לימודי הסמכה (למתרגלים)
  3. מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית
  4. דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
 • לבקשה לאישור להיעדרות מעל חודש ימים נדרש לצרף מכתב. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
  1. חשיבות ההיעדרות
  2. הקשר בין ההיעדרות לבין המחקר (במידה ויש)
  3. המלצה לגבי המלגות – האם להפסיק או להמשיך את הענקת המלגות במהלך ההיעדרות.
 • במקרה של המלצה להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם יתקבל או לא יתקבל שכר ו/או מימון כלשהו ו/או השתתפות בהוצאות (ממקור טכניוני או ממקור שאינו טכניוני) בתקופת ההיעדרות.
 • במקרה בו מתקבל שכר/מימון/השתתפות בהוצאות, יש לפרט את גובהם.
 • יש לקבל את אישור וחתימת המנחה וסגן דיקן תארים מתקדמים היחידתי לטופס נסיעות משתלמים לחו"ל.